93.981
BIST100
93.981
0,00%
5,8687
DOLAR
5,8687
-0,98%
6,4816
EURO
6,4816
-0,89%
281,17
ALTIN
281,17
-1,19%
58,98
PETROL
58,98
-0,62%
15,99
BONO
15,99
0,00%