108.869
BIST100
108.869
0,19%
5,7886
DOLAR
5,7886
0,66%
6,4034
EURO
6,4034
0,20%
271,56
ALTIN
271,56
-0,49%
64,28
PETROL
64,28
1,40%
12,15
BONO
12,15
-0,25%