95.258
BIST100
95.258
0,00%
5,9245
DOLAR
5,9245
0,13%
6,5418
EURO
6,5418
0,18%
282,72
ALTIN
282,72
0,39%
58,88
PETROL
58,88
0,24%
15,83
BONO
15,83
-1,00%