90.787
BIST100
90.787
0,00%
5,9243
DOLAR
5,9243
0,48%
6,6534
EURO
6,6534
0,64%
254,00
ALTIN
254,00
0,31%
62,20
PETROL
62,20
0,31%
22,67
BONO
22,67
0,22%