95.258
BIST100
95.258
0,00%
5,9287
DOLAR
5,9287
0,20%
6,5416
EURO
6,5416
0,17%
281,23
ALTIN
281,23
-1,17%
58,89
PETROL
58,89
0,26%
15,83
BONO
15,83
-1,00%