95.734
BIST100
95.734
-0,87%
5,5830
DOLAR
5,5830
0,30%
6,1930
EURO
6,1930
-0,02%
271,44
ALTIN
271,44
-0,45%
58,55
PETROL
58,55
0,55%
15,55
BONO
15,55
2,17%