90.787
BIST100
90.787
0,00%
5,9256
DOLAR
5,9256
0,50%
6,6522
EURO
6,6522
0,62%
254,00
ALTIN
254,00
0,31%
62,26
PETROL
62,26
0,40%
22,67
BONO
22,67
0,22%