95.258
BIST100
95.258
0,00%
5,9303
DOLAR
5,9303
0,23%
6,5440
EURO
6,5440
0,21%
281,23
ALTIN
281,23
-1,17%
58,88
PETROL
58,88
0,24%
15,83
BONO
15,83
-1,00%