Reklam

Reklam Sözleşmesi

TARAFLAR:
Madde 1.1. İşbu sözleşme, Haberi Olan haber İnternet Medya Hizmetleri ile …………………………………………………… arasında yapılmış olup, bundan böyle bu sözleşmede, Haberi Olan haber İnternet Medya Hizmetleri “Haberi Olan” olarak geçecektir., ………………………………………………………………………………..……. “Reklam Veren” olarak ifade edilecektir.

SÖZLEŞME KONUSU:
Madde 2. Haberi Olan haber İnternet Medya Hizmetleri’ne ait www.haberiolan.com resmi web sitesinde reklam yayınlanması işidir. Reklam verilecek yer; www.haberiolan.com web sitesinin reklam veren ile Haberi Olan arasında yapılan mutabakat sonucu karar verdikleri ana sayfa veya diğer sayfalardır.

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
Madde 3.A) Reklam Verenin Yükümlülükleri:
1-Reklam veren kendi hazırladığı banner’in kullanılmasını isteyebilir. Veya materyallerin reklam veren tarafından karşılanması halinde Kurumumuz banner’lerin Haberi Olan tarafında 200TL bedel karşılığında hazırlanmasına yardımcı olur.
2-Reklam verenler yayın dönemini (Aylık / 6 Aylık / 12 Aylık) ve reklam yerini belirleyecektir.
3-Reklam alanları ve boyutları http://www.haberiolan.com/reklam-fiyatlari adresinde belirtilmiştir. Haberi Olan reklam(banner) boyutlarında ve sayfa içindeki yerlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
4- Reklamlar EK’teki Reklam Alım İlkelerine uygun olmalıdır.
5- Reklam veren, bu sözleşme ve bundan doğabilecek hak ve yükümlülükleri hiçbir şekilde Haberi Olan’nın izni olmadan üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.
6– Haberi Olan ile reklam veren arasında düzenlenecek sözleşme ve diğer evraklara ait her türlü vergi, resim, harç, fon ve diğer yükümlülükler reklam veren tarafından karşılanır.
B) Haberi Olan’nın yükümlülükleri:
1- 
Her hangi bir nedenle www.haberiolan.com Web sitesine ulaşılamamasından dolayı Haberi Olan sorumluluk kabul etmez.
2- Reklam hizmetinin Haberi Olan’dan kaynaklanan arıza veya yasal gerekliliklerden dolayı kesilmesi durumunda, istenirse aksama süresi kadar ek yayın süresi verilir, ya da aksayan sürelerin ücretleri geri verilir. Bu ve benzeri nedenlerle Haberi Olan’ndan ilave hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunulamaz.
3- İsteklinin kendi hazırladığı reklam bannerı sözleşme tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü sonra siteye yerleştirilir.
4- Sözleşme devam ederken isteklinin kendi hazırladığı banner, önceden Haberi Olan’na ulaştırılması koşuluyla ve hafta’da 1 defadan fazla olmamak kaydıyla mesai saatleri içerisinde değiştirilir.
5- Haberi Olan içerik ve yayından doğacak aksaklıklardan sorumlu olmadığı gibi süresinden önce reklam veren tarafından kaldırılan reklamlardan dolayı herhangi bir ücret iadesi yapmaz.

ÜCRET:
Madde 4.
1-
Reklam veren reklam bedelini (KDV dahil olmak üzere) ………………………………………… peşin olarak öder. Reklam Bedeli, Finansbank En Para Bankası IBAN :

TR52 0011 1000 0000 0050 6509 35

hesabına yatırılacaktır.
2- Sözleşmenin uzaması halinde, yeni yıl reklam ücretleri olarak Haberi Olan’nın belirlemiş olduğu bedel esas alınır.

MÜEYYİDELER:
Madde 5.
1- İstekli reklam faaliyetini durdurması veya sahip değiştirmesi gibi zorunlu hallerde, bir hafta önceden yazı ile bilgi vermek zorundadır.
2- Uygulamada karşılaşılabilecek sorunlar; karşılıklı görüşme ile sonuçlandırılacaktır. İhtilaflar halinde Kuşadası Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

YÜRÜRLÜK:
Madde 6. Bu sözleşme imza tarihinden itibaren ……………(ay/yıl) geçerli olup, iki nüsha olarak tanzim edilmiştir.