90.787
BIST100
90.787
0,00%
5,9263
DOLAR
5,9263
0,52%
6,6527
EURO
6,6527
0,63%
254,00
ALTIN
254,00
0,31%
62,14
PETROL
62,14
0,21%
22,67
BONO
22,67
0,22%