95.258
BIST100
95.258
0,00%
5,9296
DOLAR
5,9296
0,22%
6,5446
EURO
6,5446
0,22%
281,23
ALTIN
281,23
-1,17%
58,88
PETROL
58,88
0,24%
15,83
BONO
15,83
-1,00%