90.787
BIST100
90.787
0,00%
5,9247
DOLAR
5,9247
0,49%
6,6537
EURO
6,6537
0,64%
254,00
ALTIN
254,00
0,31%
62,18
PETROL
62,18
0,27%
22,67
BONO
22,67
0,22%